Pagdating ng islam iceland dating email

(Abu Daud: 4985) At naging kaugalian ng Propeta r na kapag siya ay nababalisa [o naliligalig]sa isang bagay, siya ay humahayong nagtutungo pagsasagawa sa Salaah (pagdarasal).

(Abu Daud: 1319) Ipinag-uutos [bilang tungkulin] ang Salaah (pagdarasal) sa bawa’t Muslim na may wastong pag-iisip, nasa tamang gulang, walang Hayd (regla sa mga kababaihan) at walang Nifas (dugong lumalabas sanhi ng panganganak), kaya siya ay hindi nararapat magsagawa ng Salaah sa mga oras ng kanyang Hayd o Nifas, at hindi rin niya ito dapat bayaran pagkatapos ng kanyang kalinisan at pagtigil ng dugo (Tunghayan ang pahina:110 ) At binigyang-hatol ang pagdadalaga sa sandaling maisaalang-alang ang isa sa mga palatandaan na sumusunod: At ito ay isa sa mga patakaran upang maging wasto ang Salaah, sapagka’t hindi tinatanggap ang Salaah bago ang pagdating ng tamang oras ng pagsasagawa nito, at ipinagbabawal din ang pagpapahuli sa takdanag oras nito. An-Nisa’ (4): 103 At kailangan isaalang-alang ang paniniyak sa pagdating ng tamang oras ayon sa ilang mga bagay: Ipinag-utos ng Allah para sa isang Muslim [bilang tungkulin] ang pagsasagawa ng limang Salaah sa araw at gabi, ito ang mga haligi ng kanyang pananampalataya, at tumatayo bilang pinakamahalaga sa lahat ng kanyang mga tungkulin, at Kanyang tinakdaan ito nang maliwanag para sa pagsasakatuparan ng mga oras nito, tulad ng mga sumusunod: Ang Salaah (pagdarasal) sa Fajr (madaling araw): Ito ay binubuo ng dalawang Rak`ah (yunit), at ito ay nagsisimula sa pagbubukang-liwayway [o madaling-araw] ang sandaling oras kapag ang unang bahagyang sinag ay lumilitaw, at nagtatagal hanggang sa pagsikat nito, [samakatuwid ito ay ang simula ng liwanag sa alapaap at nagtatapos sa pagsikat ng araw.) Ang Salaah (pagdarasal) sa Dhuhr (tanghali): Ito ay binubuo ng apat na Rak`ah (yunit), at ang oras nito ay magsisimula kapag ang araw ay bumababang palihis sa dakong pakanluran mula sa gitnang himpapawid, at nagtatapos kapag ang anino ng isang bagay ay nagiging kasing haba ng sukat nito [ng bagay na iyon] at ang araw ay nasa kaitaasan nito.

At may ilang mga pangkalahatang patakaran na kailangang pangalagaan, at ang ilan dito: Ipinagbabawal ang pamiminsala [o pangagambala] sa mga tao at ang panggigipit sa kanila maging sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Salaah, kaya dapat pumili ng ibang lugar na hindi makapipinsala o makakagambala sa mga tao.

Description: ARALING PANG-ISLAM IKALAWANG ANTAS 2 - WIKANG FILIPINO Inihanda ng BTEC (Batha Training and Education Center / Sentrong Pagsasanay at Pag-aaral – Al-Batha) sa ilalim ng pamamahala ng COCG Al-Batha...

Find forums advice and chat with groups who share this life.

pagdating ng islam-54pagdating ng islam-63pagdating ng islam-47pagdating ng islam-28

Ang pagdiriwang ay dinala sa Pilipinas ng mga Espanyol at mula noon ay naging bahagi na ng tradisyon ng mga Pilipino.(If, as Professor Clarita Carlos said, we had the reverse of the current situation, with the Christians comprising only 10% of the population and the Muslims the 90%, of course we would also want our voices to be heard.) After the hearing, Iqbal approached Philippine National Police Officer-in-Charge Deputy Director General Leonardo Espina, and the two leaders who lost men in the Mamasapano hugged.'NOT ENEMIES.' MILF chief negotiator Mohagher Iqbal hugs police officer-in-charge Leonardo Espina after the Senate hearing into the Mamasapano clash on Thursday, February 12.

Batay sa sinabi niya r : «At ginawa ang lupa para sa akin bilang lugar ng Masjid (bahay-dalanginan) at dalisay, kaya sinumang lalaki mula sa lipon ng aking pamayanan ang inabutan ng Salaah, magkagayon siya ay nararapat magsagawa ng Salaah».

(Al-Bukhari: 328 – Muslim: 521) Ipinag-utos ng Islam sa lugar na pinagsasagawaan ng Salaah na ang lupa nito ay nararapat na malinis. Surah Al-Baqarah (2): 125 Bilang pangkalahatang Batas ng Islam, kapag tayo ay naglalayong magsagawa ng pagdarasal ating isinasaalang-alang ang lugar bilang malinis maliban na lamang kung ating nababanaagan dito ang karumihan at tayo ay nag-aalinlangan sa pagiging malinis nito samakatuwid, kung walang dahilan upang ang isang lugar ay ituring na marumi, magkagayon ating pinahihintulutang isagawa rito ang pagdarasal na wala ng kailangan pang sapinan ang lapag nito o gamitan ng pansapin.

Ang Islam ay isang salitang Arabic na nangangahulugan ng ganap na pagsuko at pagpapasakop.

Nang dumating ang mga dayuhang Kastila sa bansang Pilipinas sinakop nila ito at pinilit nilang palitan ang relihiyong Islam sa pamamagitan ng dulo ng espada.

Leave a Reply